NOTĂ DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal al angajaților ICDP

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni, CUI 198049, înființat în anul 1977, cu
sediul în Com. Mărăcineni, nr 402 vă informează prin prezenta despere prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către
ICDP Pitești Mărăcineni și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 ( (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind
protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.
Ne propunem să protejăm datele personale ale angajaților și să fim transparenți cu privire la categoriile de date prelucrate.
ICDP Pitești-Mărăcineni înțelege obligațiile care îi revin față de dumneavoastră ca angajat și dorește să vă ajute să înțelegeți
cum și de ce prelucrăm datele dumneavoastră.
Scopul și baza legală a prelucrărilor
În conformitate cu legislația națională (Legea nr. 677/2001, Legea nr. 506/2004) și europeană (Regulamentul 2016/679/UE,
Directiva 2002/58/CE) în vigoare, ICDP are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile
specifice, datele personale care îi sunt furnizate.
ICDP prelucrează datele dvs. personale în conformitate cu prevederile GDPR, ale legilor locale și europene privind protecția
datelor precum și , în calitate de angajator , în conformitate cu prevederile specifice legislației muncii. În momentul în care
se decide încheierea unui contract de muncă cu dvs., departamentul resurse umane al ICDP vă solicită un set de date
personale și documente.
a) Datele personale furnizate de dvs., în calitate de angajat, în mod liber , notate pe propria răspundere pe formularele-tip
folosite la angajare, dar și copiile după documentele de identitate, de stare civilă , studii și calificări, starea de sănătate, date
fiscale/bancare, sunt necesare în contextul îndeplinirii obligațiilor legale privind încheierea și executarea contractului
individual de muncă.
b) Datele dvs. personale sunt prelucrate pentru:
– Executarea contractului individual de muncă ( CIM. întocmirea dosarului de personal, fișa postului),
– Completarea REVISAL ,
– Întocmirea și transmiterea ștatelor de plată ,
– Comunicarea angajat-angajator,
– Respectarea oricărei cerințe legale de reglementare în domeniul sănătății și securității muncii ( colaborarea și schimbul de
informații cu medicul de medicina a muncii prevenirea și stingerea incendiilor PSI/SU)
– Scopuri statistice
– Scopuri arhivistice etc.
Dacă la angajare nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale , ICDP în calitate de angajator nu poate să demareze
demersurile legale pentru întocmirea CIM și executarea acestuia.
Temeiul legal al prelucrării datelor
2/2
Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă
– articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale precum și pentru
îndeplinirea unei obligații legale care îi revin operatorului ICDP, conform articolului 6 alin. (1) din GDPR.
Legislația care guvernează raporturile de muncă sunt următoarele: Codul Muncii , Codul Fiscal în vigoare și Legea 1/2011.
Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a ICDP este de a colecta numai datele personale necesare în scopuri
convenite și solicităm angajaților noștri să ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor
scopuri. Atunci când trebuie să prelucrăm date personale pentru a executa anumite obligații legale în interesul legitim și
asumat al angajaților noștri , putem solicita acestor angajați să furnizeze informații și despre alte persoane vizate , cum ar fi
membrii familiei (ex. copii și/sau părinți aflați în întreținere pentru anumite deduceri).
Datele pe care le deținem despre dumneavoastră sunt în principal informații pe care ni le-ați furnizat cu ocazia angajării,
completate ulterior cu informații generate de execuția contractului de muncă .
Categoriile de date personale ( clasice sau digitale ) care vă sunt solicitate și supuse prelucrărilor sunt următoarele:
– nume, prenume,
– CNP,
– seria și nr. de la CI/ Pașaport,
– sexul –
– data și locul nașterii,
– cetățenia,
– semnătura,
– datele din actele de stare civilă,
– nr. dosar de pensie,
– asigurări de sănătate și sociale,
– profesie,
– loc de muncă,
– formare profesională – diplomă, studii,
– detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresă de domiciliu/reședință, etc.,
– permisul de conducere ( în cazul șoferilor)
– referințe/recomandări,
– accidente de muncă,
– date din Curriculum Vitae, etc.
Ne rezervăm dreptul de a decide ce date vom avea nevoie pentru îndeplinirea contractului cu dumneavoastră în calitate de
angajat, strict în conformitate cu prevederile legale.
Dacă considerați că într-un document pe care l-ați furnizat la angajare , din propria inițiativă (cerere, formular de
candidatură, CV, scrisoare de motivație ) ați prezentat date personale sensibile , puteți să solicitați dovada ștergerii lor.
Sursa datelor cu caracter personal
2/3
ICDP colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți ( cum ar fi recomandări, adeverințe de la
angajatori, instituții de învățământ) sau documente publice.
În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au
obligația de a furniza informațiile necesar cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise. Angajații noștri pot
utiliza secțiunile relevante ale acestei Note de informare sau îndruma persoanele vizate la această Notă de informare, după
caz.
Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele personale ale angajaților sunt destinate utilizării de către operator (ICDP) și sunt comunicate următorilor destinatari:
a) Persoana vizată (angajatul) ,
b) Autorități publice centrale/locale ( ITM, ANAF, etc.)
c) Servicii sociale și de sănătate ( CNPP, CNAS, AJOFM)
d) Societăți bancare,
e) Angajatorul /potențial angajator al persoanei vizate etc.
ICDP garantează fiecărui angajat că dezvăluirea datelor către terți se fac în baza prevederilor legale pentru categoriile de
destinatari precizați la litera a)-c) și numai pe baza consimțământului /cererii exprese a angajatului, litera d)-e).
Perioada de stocare a datelor personale
ICDP păstrează datele prelucrate ale angajaților atât timp cât este necesar scopului pentru care au fost colectate ,în
concordanță cu legislația privind protecția datelor personale.
Durata de păstrare a datelor prelucrate în vederea încheierii și executării unui contract individual de muncă este
nedeterminată. Dacă la in moment dat, fiind în afara obligațiilor contractuale de muncă , vă veți exercita dreptul la ștergere a
datelor , ICDP va continua să păstreze un set de date personale de bază ( nume ,data nașterii, perioada contractuală etc.)
conform cerințelor legale.
Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora
Aveți posibilitatea , în anumite condiții prevăzute de GDPR, să exercitați următoarele drepturi:
Dreptul de a fi informat
Prezenta notificare de protecție a datelor furnizează informațiile pe care aveți dreptul să le primiți.
Dreptul la acces la date
Vă rugam să ne contactați dacă doriți o confirmare că datele dumneavoastră sunt prelucrate și dacă doriți să vedeți cum sunt
gestionate. Nu e nici o taxă în acest sens iar răspunsul este furnizat în termen de o lună de la data cererii ( cu excepția
cazului în care cererea este nefondată sau excesivă)
Dreptul la rectificare
Vă rugăm să ne informați cu privire la orice dată pe care ați dori să o rectificăm și vă vom răspunde în termen de cel mult o
lună de la data solicitării. Vom transmite modificările oricăror terțe părți care trebuie să le schimbe și vă vom informa că
acest lucru a fost făcut.
Dreptul la ștergere
Puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dvs. personale într un număr de situații ( de exemplu, dacă datele nu mai sunt
necesare în raport cu scopul pentru care a fost creat sau vă retrageți consimțământul dvs.). Unde este posibil se va respecta
toate aceste cereri, deși unele detalii fac parte din dosarele permanente ale ICDP care nu pot fi în mod rezonabil eliminate ,
conform legii.
2/4
Dreptul da nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată , inclusiv crearea de profiluri
Nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor , inclusiv crearea de profiluri.
De asemenea , e bine să știți că la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării
Datelor cu caracter personal și să aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate
drepturile, accesând site-ul web www.dateprotection.ro.
Întocmit: Insp. R. U. Dănălache Roxana