REZULTATE ETAPA A II-A – 2019

Introducere

În ultimele decenii, îngrijorările privind impactul negativ al activităților agricole asupra mediului, a resurselor naturale şi chiar asupra sănătății oamenilor sunt din ce în ce mai mari şi în acest sens, pe plan mondial, se impune abordarea unor cercetări științifice interdisciplinare care să ducă în final la soluții privind sortimentul, tehnologiile pre și post-recoltă ecologice.

Sortimentele de soiuri recomandate pentru culturi în sistem ecologic în țările cu un climat temperat continental sunt constituite din genotipuri rustice, rezistente la temperaturi scăzute în timpul iernii și adaptate unui climat bogat în precipitații. Dacă un soi este considerat rezistent într-o anume zonă, în condiții diferite de mediu se comportă altfel, mai ales în situația în care există o presiune ridicată exercitată de boli și dăunători. Există diferențe mari privind comportarea față de patogeni chiar și de la un sezon de vegetație la altul, situația fiind destul de variabilă de la un an la altul.

Realizarea de tehnologii ecologice noi sau îmbunătățite de înmulțire și exploatare a speciilor pomicole, precum și realizarea unui echipament de stropit dotat cu sistem automat de detectare a caracteristicilor culturii țintă – tehnologie de aplicare cu precizie și normă variabilă a produselor ecologice în plantațiile pomicole reprezintă o premisă pentru pomicultura ecologică.

În ceea ce privește produsele de nutriție destinate speciilor pomicole, recent mulți oameni de știință au raportat că prin aplicarea unor extracte din frunze (de exemplu din Moringa oleifera  L.) în diverse culturi horticole și a unor culturi de câmp în condiții normale, precum și în condiții de stres, a dus la creșterea și îmbunătățirea randamentului acestor culturi. Efectele cumulative ale hormonilor, proteinelor, mineralelor, vitaminelor, aminoacizilor esențiali, și compușilor fenolici din aceste extracte de frunze, denotă capacitatea lor uimitoare de biostimulatori.

Tehnologiile postrecoltă au rolul de a prelungi durata de viață a fructelor, în stare proaspătă sau prelucrată, fiind o componentă ce adaugă plusvaloare producției ecologice și totodată diminuează pierderile de producție în perioadele de vârf ale acesteia.

Obiectivele etapei a II-a a proiectului complex ECOTEHNOPOM, 2019 sunt:

Proiect component 1:

 • Crearea variabilităţii genetice în scopul obţinerii de noi soiuri destinate pomiculturii ecologice;
 • Evaluarea variabilităţii genetice şi selecţia hibrizilor de perspectivă;
 • Testarea moleculară a hibrizilor din câmpurile de selecţie pentru detectarea timpurie a genelor de rezistenţă la boli în vederea scurtării duratei de obţinere a unui soi nou;
 • Efectuarea de infecţii artificiale în spaţii protejate pentru identificarea timpurie a hibrizilor rezistenţi la boli;
 • Evaluarea materialului biologic existent pentru promovarea de soiuri şi portaltoi destinaţi pomiculturii ecologice;
 • Depunerea documentaţiei pentru  înregistrarea de soiuri noi pretabile sistemelor ecologice.

 

Proiect component 2:

 • Realizarea modelelor experimentale privind tehnologiile ecologice de înmulțire, de nutriție și fitoprotecție în pomicultură.
 • Realizarea și implementarea pe echipamentul de stropit a sistemului automat de detectare a caracteristicilor culturii țintă.
 • Validarea componentelor individuale ale tehnologiilor ecologice. Teste în spații protejate (sere) pentru determinarea parametrilor de interes și compararea cu predicțiile teoretice.
 • Experimentarea modelelor propuse în livadă. Extinderea și verificarea în livadă a componentelor individuale ale tehnologiilor ecologice care au dovedit eficacitate ridicată în spații protejate.
 • Experimentare în condiții reale de funcționare și ajustare a diferiților parametrii pentru optimizarea funcționalității echipamentului de stropit.
 • Workshop privind rezultatele parțiale cu participarea partenerilor din consorțiu cercetători, cadre didactice și reprezentanți din mediul economic – ”Pomicultura modernă în concept ecologic”.

 

Proiect component 3:

 • Selectarea metodelor optime de obținere a compușilor naturali pentru produse de nutriție;
 • Formulări de produse de nutriție și protecție fitosanitară pe bază de extracte naturale. Modelarea și simularea numerică a proceselor de extracție;
 • Realizarea produselor pe baza procedeelor elaborate și a specificațiilor tehnice din tema de proiectare. Caracterizarea fizico-chimică a acestora;
 • Testarea in vitro a produselor realizate, în vederea comparării cu predicțiile teoretice.

 

Proiect component 4:

 • Experimentarea şi validarea unor tehnologii ecologice post-recoltă aplicabile la fructele obţinute din pomicultura ecologica, în condiţiile din România: tehnologiile de păstrare aplicabile la fructe ecologice; tehnologii de minimă procesare prin deshidratare aplicabile la fructe ecologice; tehnologii de minimă procesare prin congelare aplicabile la fructe ecologice;
 • Monitorizarea indicatorilor de calitate ai fructelor ecologice păstrate şi prelucrate, în diferite condiţii tehnologice.

 

 

Rezultate obținute în etapa a II-a a proiectului complex ECOTEHNOPOM, 2019:

Proiect component 1:

 • Efectuarea a 41 de combinații hibride (3 măr, 3 prun, 3 cireș, 3 afin, 3 piersic/nectarin, 12 nuc, 14 alun) pentru lărgirea bazei de selecție;
 • Evaluarea în câmpurile de selecție și selecția a 64 de hibrizi de perspectivă (22 de măr, 7 de prun, 15 de cireș, 9 nuc, 11 alun) pentru etapele următoare de evaluare;
 • Întocmirea a 2 buletine de analiză moleculară în vederea identificării genelor de rezistență la rapăn Vf pentru un număr de 71 de hibrizi proveniți din 2 combinații hibride: Enterprise x Ariane (24 hibrizi – probe de frunze) și Enterprise x 2004R7C3P1 (47 hibrizi – probe de frunze).;
 • Întocmirea unui buletin de infecție artificială pentru 100 de hibrizi proveniți din 6 combinații hibride: Generos x Crimson Crisp, Topaz x Crimson Crisp, Goldrush x Luca, Gala x Ariane, Fuji x Ariane și Enterprise x Fuji pentru identificarea timpurie a hibrizilor rezistenți;
 • Evaluarea soiurilor rezistente la boli pentru extinderea în pomicultura ecologică – 98, din care 13 măr, 14 prun, 21 cireș, 3 afin, 3 lonicera, 1 aronia, 16 piersic/nectarin, 27 nuc;
 • Întocmirea a 2 cereri de înregistrare soiuri noi la ISTIS București: un soi de măr (GOLDRUSET) și un soi de cireș (MIRIS);

 

Proiect component 2:

 • Elaborarea a 11 scheme experimentale de nutriție și fitoprotecție privind tehnologiile ecologice în pomicultură;
 • Elaborarea unui produs nou: Sistem automat de detectare a caracteristicilor culturii țintă este destinat tehnologiei de aplicare a tratamente fitosanitare cu normă variabilă în plantațiile pomicole cu panta terenului accesibilă tractoarelor pe roţi în agregat cu maşinile de stropit purtate, în vederea combaterii agenţilor patogeni şi dăunătorilor.
 • Întocmirea documentație de brevetare și depunerea cererii de brevet pentru Sistemul automat  de detectare a caracteristicilor culturii țintă;
 • Teste în spații protejate (sere) și în câmp cu produse de nutriție ecologică și produse fitosanitare pentru determinarea parametrilor de interes și compararea cu predicțiile teoretice;

 

Proiect component 3:

 • Formularea a 6 rețete de produse pe bază de uleiuri și extracte vegetale cu potențial fitosanitar;
 • Testarea produselelor fitosanitare, obținute atât pe bază de emulsii cât și soluții împotriva a doi fitopatogeni Venturia inaequalis (rapănul la Malus domestica L.) și Podosphaera leucotricha (făinarea la Malus domestica L.)

 

Proiect component 4:

 • Elaborarea unor buletine de analiză privind calitatea fructelor ecologice păstrate în condiții de atmosferă controlată și modificată;
 • Stabilirea unor indicatori tehnologici de minimă procesare prin uscare/deshidratare;
 • Stabilirea unor indicatori tehnologici de minimă procesare prin congelare/ liofilizare;
 • Întocmirea de chestionare de analiză senzorială a fructelor proaspete și deshidratate.

 

 

Pentru îmbunătățirea competențelor resurselor umane s-au realizat cecuri de tip B: stagii de pregătire pentru 3 tineri cercetători la ICDP Piteşti Mărăcineni, precum şi vizite de lucru pentru 2 cercetători experimentaţi la SCDP Constanța.

Pentru întărirea capacităţii de cercetare a instituţiilor partenere s-au achiziţionat diverse echipamente de cercetare: flux de procesare sucuri; sistem de fitomonitorizare a factorilor climatici; senzor în infraroșu pentru monitorizarea temperaturii; capcană electronică automată pentru monitorizarea dăunătorilor din pomicultură.

Pentru creşterea vizibilităţii rezultatelor ştiinţifice s-au organizat 3 workshop-uri, o masă rotundă și s-au publicat articole și lucrări științifice la conferinţe în ţară şi străinătate, precum:

Masă rotundă – Prezentarea sortimentului ecologic (1 noiembrie 2019 – Ziua porților deschise la ICDP Pitești Mărăcineni – Prezentarea sortimentului de măr, prun, cireș și afin destinat pomiculturii ecologice – manifestare la care au participat cercetători din țară și străinătate, profesori, studenți și fermieri (60 persoane);

Workshop – Bio Life and Style – Expoziție pentru o viață verde (Eveniment organizat în luna mai de către USAMV București);

Workshop – Eco Fruit for a Better Life (Eveniment satelit organizat în luna iunie de către USAMV București);

– Workshop – Pomicultura modernă în concept ecologic (Eveniment organizat de ICDP Pitești Mărăcineni în data de 7 noiembrie unde s-au prezentat rezultate parțiale obținute în cadrul celor 4 proiecte componente).

Articole și lucrări științifice: Realizări ale ICDP Pitești Mărăcineni aplicate în producția pomicolă, Adaptabil – portaltoi vegetativ pentru speciile sâmburoase (HORTUS, nr. 1); Rezultate obţinute în ameliorarea sortimentului de cireş cu coacere timpurie la S.C.D.P. Iaşi (Fruit Growing Research, vol. XXXV); Evolution of Polyphenols, Flavonoids, and Tannins Content in Walnut Leaves and Green Walnut Husk during Growing Season (Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca); Orchard performance of some plum cultivars grafted on different rootstocks (Scientific Papers. Series B Horticulture, Vol. LXIII, No.1); New strategies for the prevention and control of diseases and pests in the cherry species (Horticultura – Știință, calitate, diversitate şi armonie – USAMV Iasi); Growing berries in containers – a new perspective for urban horticulture (Scientific Papers. Series B. Horticulture, Volume LXIII, No. 1, 97-102, 2019); Considerations on the use of smart technologies to limit the negative impact of climate change in orchards (Simpozionului Internațional ISB – INMATEH Agricultural and Mechanical Engineering 2019, SECTION 2 – ECOLOGY & ENVIRONMENT); Considerations regarding the constructive types of cylinder sieves (Simpozionului Internațional ISB – INMATEH Agricultural and Mechanical Engineering 2019, Section 3 – Food Industry).

 

Stadiul de implementare a proiectului este în conformitate cu calendarul activităților prevăzut în Planul de realizare – Anexa II.b la Contractul de finanțare nr 12PCCDI/2018, etapa nr. 2 a proiectului realizându-se integral, fără a necesita modificări, atingându-se în totalitate obiectivele propuse.

 

Date de contact director de proiect:

Dr. ing. Mădălina Butac
e-mail: office@icdp-pitesti.ro, madalinabutac@yahoo.com

Tel: +40-248-278066;
Fax: +40-248-278477