REZULTATE ETAPA A III-A – 2020

 

Introducere

În ultimele decenii, îngrijorările privind impactul negativ al activităților agricole asupra mediului, a resurselor naturale şi chiar asupra sănătății oamenilor sunt din ce în ce mai mari şi în acest sens, pe plan mondial, se impune abordarea unor cercetări științifice interdisciplinare care să ducă în final la soluții privind sortimentul, tehnologiile pre și post-recoltă ecologice.

Declararea sectorului pomicol ca sector prioritar pentru agricultura României și introducerea în cadrul PNDR 2014-2020 a unui Subprogram tematic Pomicol, cu finanțări substanțiale dedicate acestui domeniu, necesită soluții inovatoare din partea cercetării pomicole pentru implementare în noile livezi, în scopul creșterii competitivității tehnico-economice în domeniu și reducerii importului de fructe. O parte importantă din beneficiarii proiectelor avizate pentru Submăsura 4.1a Investiții în exploatații pomicole (se estimează realizarea a cca. 20.000 de ha), au solicitat tehnologii ecologice. Astfel, în perioada 2016-2017 din totalul suprafețelor proiectate și avizate de către ICDP Pitești Mărăcineni și rețeaua de stațiuni pomicole peste 40% solicită tehnologii ecologice.

Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) definesc agricultura ecologică în „Codex Alimentarius“ ca fiind un „sistem integrat de gestionare a procesului de producție agricolă, care contribuie la sprijinirea şi consolidarea rezistenței agroecosistemului, incluzând biodiversitatea, ciclurile biologice şi activitatea biologică a solului”.

Sistemul de cultură ecologică la speciile pomicole şi de arbuşti fructiferi este la începutul utilizării lui pe plan mondial şi în ţara noastră. În cazul unor specii pomicole, precum mărul, piersicul, caisul şi arbuştii fructiferi, cultura în sistem ecologic, biologic sau organic se aplică pe suprafeţe din ce în ce mai mari în ţările Uniunii Europene, S.U.A. precum şi în alte ţări. În acest context, culturile de sămânţoase, sâmburoase, nucifere şi arbuşti fructiferi, pot să aducă beneficii economice şi sociale importante, mai ales în sistem ecologic, cunoscută fiind cererea din ce în ce mai mare de fructe atât la nivel naţional cât şi pe pieţele internaţionale.

In România, agricultura ecologică cuprindea, la nivelul anului 2016, o suprafață de 226.309 ha, adică 1,73% din total. Culturile perene ocupă doar 10.689 ha în cazul României, adică o pondere de 4,7% din totalul agriculturii ecologice la nivel național. Din punct de vedere al speciilor fructifere în sistem ecologic, în România sunt înregistrate 6.353 ha, din care 4.205 ha în sistem ecologic complet și restul în conversie (FIBL, 2018).  În anul 2013, în România erau incluse în sistemul ecologic 1.420 ha de pomi și arbuști fructiferi (Eurostat, 2018).

Iată de ce, obiectivul  general al proiectului este creșterea capacității instituționale de CDI în domeniul pomiculturii ecologice a organizațiilor publice de cercetare membre ale consorțiului.

Creşterea capacităţii productive şi a performanţei economice sunt dependente, în primul rând, de sortimentele de pomi şi arbuşti fructiferi pretabile pentru cultură ecologică, dar și de aplicarea unor tehnologii de nutriție și fitoprotecție cu produse admise în agricultura ecologică, precum și utilizarea unor tehnologii de păstrare a fructelor care să prelungească durata de păstrare și prelucrare a acestora.

Astfel, referitor la sortiment, cerinţele pomicultorilor privind alegerea sortimentului în înființarea de plantații ecologice sunt din ce în ce mai mari și de aceea introducerea soiurilor și portaltoilor românești noi, tolerante la factorii de stres biotic accentuați de schimbările climatice din ultimii ani, poate contribui la relansarea economică a producției pomicole ecologice.

Având în vedere solicitarea de sortimente noi, particularitățile ecologice ale zonelor favorabile de cultură pentru pomi şi arbuşti fructiferi, contextul economic şi social, rezultatele obținute până în prezent în ameliorarea soiurilor şi portaltoilor precum şi potenţialul ridicat al soiurilor şi resurselor genetice autohtone şi străine disponibile, obiectivul general a fost identificarea, evaluarea şi promovarea celor mai bune soiuri de pomi şi arbuşti fructiferi, cu rezistenţă/toleranţă genetică la boli şi dăunători, pretabile pentru pomicultura ecologică.

În ceea ce privește nutriția plantațiilor, strategiile actuale de gestionare a solului depind, în principal, de îngrășăminte chimice anorganice, care au provocat o amenințare gravă la adresa sănătății umane și a mediului.

Consumatorii şi producătorii de produse organice înţeleg agricultura ecologică ca şi producerea fructelor fără utilizarea de substanţe chimice sintetice. In realitate însă, problema este mult mai complexă decât excluderea utilizării pesticidelor de sinteză şi a altor inputuri chimice, deoarece în agricultura organică  trebuie aplicate o serie de măsuri culturale specifice.

În agricultura ecologică, baza fertilizării o constituie îngrăşămintele organice naturale, cele pregătite după o tehnică specială (composturi biodinamice), bio-îngrășămintele (conțin microorganisme) și îngrăşămintele minerale naturale (făină de fosforite, săruri potasice naturale etc).

Fertilizarea este o verigă tehnologică esenţială în formarea producţiilor de fructe, iar existenţa unei rețete, doze şi momente de aplicare a elementelor fertilizante pentru o anumită cultură și în anumite condiții date, este o necesitate. Agricultura în general și pomicultura în special este o știință a locului, deci elaborarea unei tehnologii de fertilizare valabilă pentru o specie sau chiar pentru un soi anume, într-o zonă pedo-climatică și pentru un nivel al producției de fructe la unitatea de suprafață, este de mare utilitate.

Referitor la fitoprotecția plantațiilor pomicole se poate spune că, în contextul schimbărilor climatice gama de patogeni si dăunători este și ea într-o dinamică continuă (apar noi dăunători), ciclul biologic al acestora suferă modificări, care necesită soluții ecologice de combatere (produse, momente optime, doze, etc). În prezent, când oferta agrochimică a evoluat spectaculos, oferind o multitudine de produse fertilizante, pesticide ecologice, metode biotehnice și biologice, se impune încercarea lor și îmbunătățirea tehnologiilor ecologice de fitoprotecție a plantațiilor și pepinierelor pomicole, cu produse selective pentru entomofauna utilă, nepoluante pentru om și mediul înconjurător.

În domeniul mecanizării, conform Anexei II la Directiva 2009/128/CE, echipamentul de aplicare a pesticidelor trebuie să funcționeze în mod fiabil și să fie folosit în mod corespunzător, în scopul pentru care a fost conceput, pentru a garanta că pesticidele pot fi dozate și distribuite cu exactitate.

În ceea ce privește păstrarea fructelor, tehnologiile postrecoltă au rolul de a prelungi durata de viață a fructelor, în stare proaspătă sau prelucrată, fiind o componentă ce adaugă plusvaloare producției ecologice și totodată diminuează pierderile de producție în perioadele de vârf ale acesteia. La nivel european, Comisia Europeană finanțează prin programul CORE Organic o serie de proiecte ce contribuie la găsirea unor soluții tehnologice, care să asigure calitatea și siguranța alimentară a produselor ecologice pe întregul flux de producție/păstrare/procesare.

 

Obiectivele etapei a III-a a proiectului complex ECOTEHNOPOM, 2020 sunt:

Proiect component 1:

– Crearea variabilităţii genetice în scopul obţinerii de noi soiuri destinate pomiculturii ecologice;

– Evaluarea materialului biologic existent pentru promovarea de soiuri şi portaltoi destinaţi pomiculturii ecologice;

– Testarea moleculară a soiurilor cu rezistență / toleranță de câmp la boli;

– Depunerea documentaţiei pentru  înregistrarea de soiuri noi pretabile sistemelor ecologice;

– Workshop – Sortimente pretabile pomiculturii ecologice.

Proiect component 2:

– Experimentarea modelelor propuse și evaluarea impactului aplicării variantelor experimentale privind tehnologiile ecologice de nutriție și fitoprotecție în pomicultură;

– Demonstrarea utilității și funcționalității echipamentului de stropit dotat cu sistem automat de detectare a caracteristicilor culturii țintă;

– Elaborare program comun de CDI în domeniul tehnologiilor ecologice  pre și post – recoltă de înmulțire și exploatare a speciilor pomicole;

– Diseminarea pe scară largă a rezultatelor pe pagina web a conducătorului de proiect: www.icdp.ro   şi/sau prin comunicări ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional

– Workshop – „Pomicultura ecologica – de la planta la fruct” privind rezultatele finale, cu participarea partenerilor din consorțiu și invitați – fermieri pentru prezentarea rezultatelor şi discuţii privind posibilităţile de implementare şi de extensie la nivel regional şi chiar naţional.

Proiect component 3:

– Testarea în livadă a eficacității produselor de nutriție și protecție fitosanitară destinate pomiculturii ecologice;

– Realizare prototipuri produse;

– Elaborare program comun de CDI;

– Diseminarea pe scară largă a rezultatelor.

Proiect component 4:

– Experimentarea şi validarea unor tehnologii ecologice post-recoltă aplicabile la fructele obţinute din pomicultura ecologica:            tehnologiile de păstrare aplicabile la fructe ecologice; tehnologii de minimă procesare prin deshidratare aplicabile la fructe ecologice; tehnologii de minimă procesare prin congelare aplicabile la fructe ecologice;

– Validarea seturilor de indicatori privind calitatea fructelor ecologice păstrate și prelucrate în diferite condiții tehnologice în vederea îmbunătățirii tehnologiei;

– Elaborare documentație de brevetare tehnologie de păstrare în atmosferă controlată;

– Elaborare documentație de brevetare tehnologie de minimă procesare prin uscare la fructele ecologice;

– Workshop – Tehnologii ecologice post-recoltă;

– Elaborare program comun de CDI;

– Diseminarea rezultatelor.

 

Rezultate obținute în etapa a III-a a proiectului complex ECOTEHNOPOM, 2020:

Proiect component 1:

– Efectuarea a 16 combinații hibride (4 măr, 3 prun, 5 cireș, 4 piersic/nectarin) pentru lărgirea bazei de selecție;

–  Evaluarea în câmpurile de selecție și selecția a 21 de hibrizi (8 de prun, 13 de cireș) selectați pentru etapele următoare de evaluare;

– Înființarea a 5 microculturi și culturi de concurs (1 de măr cu 196 hibrizi, 1 de prun cu 9 elite la ICDP Pitești Mărăcineni, 1 de piersic cu 20 de genotipuri la SCDP Constanța, 1 de alun cu 9 genotipuri și 1 de nuc cu 21 de genotipuri la UCV-SCDP Vâlcea);

– Întocmirea unui buletin de analiză moleculară în vederea identificării genelor de rezistență la rapăn Vf la unele soiuri de măr;

– Evaluarea soiurilor rezistente la boli – 127 de soiuri evaluate în vederea recomandării pentru extinderea în pomicultura ecologică (13 de măr, 14 de prun, 5 combinații soi/portaltoi de prun, 14 de cireș la CO și 10 la P2, 3 de afin, 2 de lonicera, 1 de aronia, 35 de piersic/nectarin, 21 de nuc și 9 de alun); 1 fișă de degustare la prun;

– Întocmirea a 3 cereri de înregistrare la ISTIS București: un soi de prun (DARA),  unul de piersic (Sel. X-VT) și unul de nuc (H12-33-95); 1 cerere de brevet la ISTIS București (soiul de nuc REDVAL);

– Elaborarea a 5 lucrări științifice ISI; 1 articol de popularizare;

– Organizarea unui workshop la ICDP Pitești-Mărăcineni și unul la SCDP Iași; 4 comunicări științifice;

– Participare la conferință – USAMV București – Agriculture for Life- Life for Agriculture (4-6 iunie 2020).

Proiect component 2:

– Întocmirea raportului de experimentare;

– Elaborarea a 18 baze de date utile pentru elaborarea tehnologiilor ecologice noi sau îmbunătățite de înmulțire și exploatare a speciilor pomicole;

– Elaborarea unui raport de demonstrare funcționalitate echipament de stropit;

– Elaborarea Programului Comun de CDI pe total proiect complex;

– Elaborarea a 7 lucrări științifice ISI/BDI;

– Organizarea unui workshop la ICDP Pitești-Mărăcineni;

– Prezentarea a 4 comunicări științifice la conferință – USAMV București – Agriculture for Life- Life for Agriculture (4-6 iunie 2020) și la Simpozionului Internațional  ISB – INMATEH Agricultural and Mechanical Engineering 2020 – Section 1 Power and Machinery.

Proiect component 3:

– Întocmirea a două Rapoarte de testare a eficacității produselor de nutriție și de fitoprotecție;

– Întocmirea a două Rapoarte de testare a proprietăților chimico-fizice și citotoxicitate;

– Elaborarea unei fișe pentru două produse de nutriție – BioS Fertilizer și Bio Z Fertilizer;

– Elaborarea unei fișe pentru produsul de fitoprotecție BioFungiMix 19;

– Contribuție în Programul Comun de CDI pe total proiect complex;

– Elaborare o lucrare științifică ISI/BDI.

Proiect component 4:

– Raport de experimentare – Tehnologii îmbunătățite / noi de păstrare în atmosferă controlată și modificată;

– Raport de experimentare – Tehnologii îmbunătățite / noi de minimă procesare;

– Raport de cercetare teste indicatori calitativi;

– Elaborare documentație de brevetare tehnologie de păstrare în atmosferă controlată și modificată;

– Elaborare documentație de brevetare tehnologie de minimă procesare;

– Contribuție în Programul Comun de CDI pe total proiect complex;

– Organizarea unui workshop la USAMV București – Tehnologii ecologice post-recoltă;

– Elaborarea a 4 lucrări științifice.

 

            Pentru îmbunătățirea competențelor resurselor umane s-au realizat cecuri de tip B: stagii de pregătire pentru 6 tineri cercetători de la ICDP Piteşti Mărăcineni la USAMV București, 2 tineri cercetători de la ICDP Piteşti Mărăcineni la SCDP Bistrița, precum şi pentru 2 tineri cercetători de la SCDP Iași la SCDP Constanța.

 

Pentru întărirea capacităţii de cercetare a instituţiilor partenere s-au achiziţionat diverse echipamente de cercetare: rezervor de apă pentru irigarea în plantațiile ecologice, geomembrană pentru acoperirea bazinelor de apă necesară pentru evitarea formării algelor în bazinele de irigat; obiectiv foto și sistem de sonorizare sala, motocultor, computere, etc.

 

Pentru creşterea vizibilităţii rezultatelor ştiinţifice s-au organizat 3 workshop-uri și s-au publicat sau sunt în curs de publicare articole și lucrări științifice la conferinţe în ţară şi străinătate, precum:

Workshop intitulat „Sortimente pretabile pomiculturii ecologice”, în 3 etape: Ziua afinului – în luna iunie, Ziua prunului – la începutul lunii august și Ziua mărului – la jumătatea lunii septembrie, organizat de ICDP Pitești Mărăcineni. La aceste manifestări s-au prezentat cele mai noi creații sortimentale atât într-o expoziție de fructe cât și în câmpurile experimentale și s-au efectuat și degustări de fructe de către diferiți consumatori: fermieri privați, elevi de liceu, studenți la Facultatea de Horticultură din Pitești, profesori de învățământ preuniversitar și universitar, precum și cercetători din diferite unități de cercetare partenere în proiect și nu numai. S-au prezentat următoarele referate: Genotipuri de afin recomandate pentru plantațiile ecologice din România; Soiuri de prun cu perspectivă de extindere în plantațiile comerciale și Genotipuri de măr cu rezistență genetică la rapăn. De asemena, la SCDP Iași s-a organiozat un workshop – Ziua cireșului în luna iunie la care s-a prezentat referatul Soiuri de cireș create la SCDP Iași.

Workshop intitulat „Pomicultura ecologică – de la plantă la fruct”, în 3 etape: Ziua afinului și cireșului – în luna iunie, Ziua prunului – la începutul lunii august și Ziua mărului – la jumătatea lunii septembrie, organizat de ICDP Pitești Mărăcineni La aceste manifestări partenerii din consorțiu au prezentat rezultatele parțiale din cadrul proiectului component 2, privind tehnologiile ecologice de protecție și nutriție. La această manifestare au participat fermieri privați, elevi de liceu, studenți la Facultatea de Horticultură din Pitești, profesori de învățământ preuniversitar și universitar, precum și cercetători din diferite unități de cercetare partenere în proiect și nu numai.

Workshop – Organic Postharvest Technologies, organizat în data de 5 iunie 2020, de către  USAMV București în cadrul Conferinței Agriculture for Life – Life for Agriculture.

Articole și lucrări științifice:

 1. Behaviour of some plum cultivars under ecological conditions from Arges area/2020/Scientific papers Series B. Horticulture, Vol. LXIV, no. 1/Butac M., Kazlouskaya Z., Chivu M., Zamfirescu B./publicat;
 2. Influence of some rootstocks on the growth, yield and fruits quality at the Jojo plum cultivar/2020/ Scientific papers Series B. Horticulture, Vol. LXIV, no. 1/ Zamfirescu B., Hoza D., Butac M., Chivu M./publicat;
 3. The influence of temperature variations on ultrastructural characteristics at Prunus persica. Proceedings of the IV Balkan Symposium on Fruit Growing, Acta Horticulturae 1289, vol 1, pag. 179-190, ISBN 9789462612877, ISSN 0567-7572/2020/Gavat C., I. Caplan, L. Septar, V.A. Oprita, E. Doroftei/publicat;
 4. The behavior of some sweet cherry cultivars in Southeastern Romania. Proceedings of the IV Balkan Symposium on Fruit Growing, Acta Horticulturae 1289, vol 1, pag. 97-104, ISBN 9789462612877, ISSN 0567-7572/2020/Caplan I., V.A. Oprita, C. Moale/publicat;
 5. Biological properties and fruit quality of sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars from Romanian assortment, Agronomy Research, Estonia, Doi: https://doi.org/10.15159/ar.20.231 (indexată ISI)/2020/Corneanu Margareta, Elena Iurea, Sorina Sîrbu/publicat;
 6. Yield and fruit quality of some plum cultivars in ecological system. Romanian Horticultural Journal, vol. I / Butac M și Chivu M/ acceptat;
 7. Biological tools for controlling the main pests of sweet cherry. Fruit Growing Research, vol. XXXVI / Sumedrea M., Călinescu M., Marin F., Chivu M./ acceptat;
 8. Evaluation of an organic treatment scheme against Eurytoma schreineri Schreiner. Bulletin UASMV, Horticulture 77(2): 137-140. 19th International Conference Life Sciences for Sustainable Development. USAMV Cluj-Napoca-Environment protection, 24-25 September 2020. /Moldovan, C., I. Zagrai, L. Zagrai, A. Maxim, G. Guzu / publicat;
 9. Preliminary Results On The Efficacy Of Some Organic Insecticides Against Aphids To European Plum. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, USAMV Bucuresti, 4-6 iunie 2020. Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LXIV, No. 1, 2020: 135-140 / Autori: Moldovan, C., I. Zagrai, L. Zagrai, Maxim, A. / publicat;
 10. First year reaction of some early highbush blueberry varieties grown in containers to organic fertilizers and pest control. Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LXIV, No. 1: 21-26. http://horticulturejournal.usamv.ro/pdf/2020/issue_1/vol2020_1.pdf. / Asanica A., Popescu D., Stanica F., Temocico G. / publicat;
 11. Response of potted raspberries and blackberry varieties to organic technology measures in high tunnel system. Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LXIV, No. 1: 27-32. http://horticulturejournal.usamv.ro/pdf/2020/issue_1/vol2020_1.pdf. / Asanica A., Popescu D., Stanica F., Temocico G. / publicat;
 12. Current state concerning the construction of soil modeling equipment for compartmented furrows, autori: Marin A.M, Manea D., Biriș S., Olteanu B.G, Miron I.C., Stefan V., Popa L. în Volumul de lucrări al Simpozionului ISB – INMATEH Agricultural and Mechanical Engineering 2020 – Section 1 Power and Machinery, pag. 364 – 370, Print: ISSN 2344 – 4118; Online: ISSN 2537-3773; indexat BDI /publicat;
 13. The effect of ecological fertilization on growth and yield of Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot, `Melrom` Romanian cultivar. Fruit Growing Research, vol. XXXVI / Mirela Călinescu, Ivona Enescu (Mazilu), Emil Chițu, Mădălina Butac, Mihaela Sumedrea, Liviu Bălăuță / acceptat;
 14. The influences of post-harvest technologies on ‘Centenar’ plums quality. XIII International controlled and modified atmosphere research conference cu publicare in Acta Hortic., 2020 – in evaluare (datorită situației actuale conferința a fost mutată în August 15-18, 2021, iar lucrarea a rămas cu statusul „fulltext received” și „Await review”) / A. Stan, M. Butac, V.A. Ion, I. Bezdadea-Cătuneanu, M. Frîncu, L. Bădulescu,
 15. Post-harvest technologies influences in organic ‘Tita’ plums quality. Scientific Papers. Series B, Horticulture, vol. 2, 2020 / Andreea Stan, Mădălina Butac, Violeta Alexandra Ion, Ioana Cătuneanu, Mihai Frîncu, Liliana Bădulescu / acceptat;
 16. Minimal processing of organic apples by drying – Consumer general impression. Fruit Growing Research, Vol XXXVI / Andreea Stan, Mihai Frîncu, Marian Vintilă, Liliana Bădulescu / acceptat;
 17. The influence of different storage methods on fruits quality of some sweet cherry cultivars. Fruit Growing Research, vol. XXXVI / Madalina Butac, Mihai Chivu / acceptat;
 18. Preliminary results concerning organic plums dehydration. Fruit Growing Research, vol. XXXVI, 2020 / Mariana Toma, Simona Popescu, Marian Vintilă, Daniela Moise, Veronica Tănasa, Lucian Dumitrescu / acceptat.

 

Stadiul de implementare a proiectului este în conformitate cu calendarul activităților prevăzut în Planul de realizare – Anexa II.b la Contractul de finanțare nr 12PCCDI/2018, etapa nr. 3 a proiectului realizându-se integral, fără a necesita modificări, atingându-se în totalitate obiectivele propuse.

Date de contact director de proiect:

Dr. ing. Mădălina Butac
e-mail: office@icdp-pitesti.ro, madalinabutac@yahoo.com

Tel: +40-248-278066;
Fax: +40-248-278477